تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

آموزش و خدمات تخصصی ناخن
کاشت ناخن190
ترمیم ناخن 100
لاک ژل از 50
طراحی از 10
انواع کاشت گریم و بیبی بومر و …از 300
ناخن افتاده 15
لنز 5
انواع دیزاین از 10
ریمو65
ژلیش پا 80
ژلیش دست90
کاشت پا 60