تراس 24
تماس بگیرید
شماره آگهی: 1385
تراس 24
استخدام فروشنده خانم

توضیحات آگهی

جهت فروشگاه پوشاک بچه گانه
امنیت شغلی
محیط سالم
حقوق مناسب

محدوده شرق، شهید مدنی