تراس 24
تراس 24
انبار (مستقل-مشاء) ۶۹۰ متر تا ۳۰/۰۰۰ متر فتح مخصوص

توضیحات آگهی

املاک صنعتی

✅ فتح
✅ مخصوص
✅ ازادگان
✅ شهرک استقلال- ایرانخودرو
✅ شاداباد

✔ ۶۹۰ متر سوله
✔ ۱۰۰۰ متر سوله
✔ ٢٠٠٠ متر سوله
✔ ٣٠٠٠ متر سوله
✔ ۶٠٠٠ متر سوله
✔ ٩٠٠٠ متر سوله
✔١٢/٠٠٠ متر سوله
✔ ١۵٠٠٠ متر سوله
✔ ١٨٠٠٠ متر سوله

♦ مناسب انبار
♦ مناسب تولید
♦ مناسب شرکت های پخش
♦ فول امکانات

✅ توضیحاً ( رقمی که ذکر شده در اگهی پایه میباشد با توجه به موقعیت و امکانات پلاک صعودی و متغییر میگردد )

☎ (فلاح)