تراس 24
تراس 24
دریافت نمایندگی باگوشی

توضیحات آگهی

دریافت نمایندگی از شرکت بین المللی
با همین گوشی همراه
سرمایه ۶ ملیون
دارای ۱۷ مجوز وقراردادرسمی
قراردادهمکاری با۵۷ کشور دنیا
اموز ش پشتیبانی صفرتاصد
جهت راهنمایی بهتر پیوی

@F_sohroni