تراس 24
400,000 تومان
شماره آگهی: 1481
تراس 24
دعا وطلسم

توضیحات آگهی

🔥🔥🔥♨️طلسم جامع ڪبیر♨️🔥🔥🔥

♨️‼️‼️ ۱۵ موڪله ‼️‼️♨️

⛓️✴️احضار وتسخیرقطعے محبت معشوق
⛓️ بستن شهوت همسربراے جلوگیرے از زنا
⛓️✴️جذب جنس مخالف
⛓️✴️ازدواج باهرشخصے ڪه مدنظرشماست
⛓️✴️محبوب القلوب بودن نزداشخاص
⛓️✴️چندبرابرشدن مال وثروت
⛓️✴️جدایے قطعے
⛓️✴️طلاق و ازدواج قطعے
⛓️✴️ابطال السحر،جادو،طلسم یهودی،صبی و …
⛓️✴️زبانبندخلقی وشخصی
⛓️✴️گشایش امور وڪار
⛓️✴️موفقیت در مراجع
⛓️✴️رزق وروزے فراوان
⛓️✴️عزیزومحترم شدن نزدبزرگان
⛓️✴️جلب و جذب قلوب مردم
⛓️✴️جلب و جذب جنس مخالف
⛓️✴️موفقیت دردادگاه وامورقضایے
⛓️✴️موفقیت در اداره هاے دولتے وغیردولتی
⛓️✴️زبانبندے فوق العاده مجرب جهت بستن
⛓️ زبان خلایق،دشمنان،بدخواهان ومخالفان
⛓️✴️ایجادخوش شانسے وثروت
⛓️✴️باطل السحروحصار
⛓️✴️جلب و جذب قلوب مردم
⛓️✴️ایجادخوش شانسے وثروت فراوان
⛓️✴️موفقیت قطعے درڪنڪوروآزمون هاےاستخدامی ⛓️✴️موفقیت بے قیدوشرط در تمامے امور
⛓️✴️زبانبندے قوے
⛓️✴️ایجادمهرومحبت
⛓️✴️هیبت وقدرت
⛓️✴️فسادشدید
⛓️✴️عزیزشدن بین خلایق
⛓️✴️ڪام گشا
⛓️✴️چندین برابر شدن مشترے مغازه و
⛓️ حجره
باضمانت در صورت نارضایتی هزینه عودت می گردد
⚡00989360010667تلگرام واتساپ