تراس 24
تراس 24
میدان ولیعصر ۳۰۰ متر بر ۱۲ دو کله

توضیحات آگهی

میدان ولیعصر

۳۰۰ متر بر ۱۲

دوکله

گذر ۱۰

پهنه R251

تک مالک

بنا قابل استفاده دارد

لطفا همکاران محترم تماس نگیرید