تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

قطر ۱۵ ارتفاع ۱۰
وزن ۳/۷۶۰