تراس 24
تراس 24
۵٠٠ متر تا ۶٩٠٠٠ متر زمین سوله کارخانه فتح مخصوص

توضیحات آگهی

املاک صنعتی

✅ فتح و مخصوص
✅ شیر پاستوریزه
✅ شاداباد
✅ سعیداباد و احمداباد

✔ ۵٠٠ متر زمین و سوله
✔ ١/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ٢/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ٣/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ۵/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ٨/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ١٠/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ١٢/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ١۵/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ٢٠/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ۲۵/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ٣۵/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ۵٠/٠٠٠ متر زمین و سوله
✔ ۶٩/٠٠٠ متر زمین و سوله

♦ موارد بصورت زمین خام موجود میباشد
♦ موارد بصورت زمین و سوله موجود میباشد ♦ موارد با دسترسی و لوکیشن عالی
♦ موارد اسناد و مدارک کامل
♦ فول امکانات

☎(فلاح)