تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

یک ترا حافظه داخلی میباشد
اسلیم هستش کپی خور
تهران پیروزی