تراس 24
تراس 24
گلوله های بالمیل

توضیحات آگهی

گلوله آلومینایی با 98% آلومینا به شکل گلوله با قطر 3-45 م.م
بصورت استوک خارجی به فروش می رسد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

گلوله آلومینایی با 98% آلومینا به شکل گلوله با قطر 3-45 م.م
بصورت استوک خارجی به فروش می رسد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

گلوله آلومینایی با 98% آلومینا به شکل گلوله با قطر 3-45 م.م
بصورت استوک خارجی به فروش می رسد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

گلوله آلومینایی با 98% آلومینا به شکل گلوله با قطر 3-45 م.م
بصورت استوک خارجی به فروش می رسد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

گلوله آلومینایی با 98% آلومینا به شکل گلوله با قطر 3-45 م.م
بصورت استوک خارجی به فروش می رسد.
برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.