تراس 24
تراس 24
گیشا ۴۵  متر مغازه

توضیحات آگهی

قلب تجاری گیشا

۵متر بر

پاخور عالی

تابلو خور

آب گاز برق

مناسب برای همه مشاغل

۴۰ متر بالکن تجاری