تراس 24
تراس 24
یخچال فریزر الکترو استیل سالم

توضیحات آگهی

یخچال فریزر سالم تا به حال تعمیر نشده سرد کن سالم به علت جابه جایی فروخته میشود