تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

توجه توجه

قابل توجه لوکس پسندان

۱۰۵ متر دو خواب

تلفیقی از نور و نقشه عالی****************************
**************************توسط سازنده ای بنام منطقه

بهترین لوکیشن منطقه

سالن پرده خور روب آفتاب

خوابهای بزرگ روب آفتاب

زیر زیر قیمت منطقهه (عکسها متعلق به واحد میباشد )

قلیزاده