تراس 24
تراس 24
۵۹متر آپارتمان/سرمایه گذاری/حیاطدار/نواب

توضیحات آگهی

۵۹ متر تکخواب
زیرهمکف
۳ طبقه ۲واحدی
۲۲ ساله

انباری کاذب بزرگ کاربدی
۱۵ متر حیاط در اختیار

اماده تخلیه

*۱/۸۰۰ قیمت کل*

*محبوب مجاز شرقی خرمشهر*

مشاور سام و مشکات