تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

✅️ ارسال فوری وانت بار

✅️ صدوربارنامه و بیمه نامه

✅️ تحت نظارت سازمان حمل و نقل

✅️ مجهز به چادر و پتو

✅️ کارگر اثبابکشی

✅️ تهران و شهرستان