تراس 24
تراس 24

توضیحات آگهی

★★★فـــردوس غــرب ســازمــان بــرنــامــه مــرکــزی ★★★

۳۸ مــتــر
طــبــقــه چـهـارم
تـــک خـــواب
فــول امـکــانــات
دارای پــارکــیــنـگ /انـبـاری /آســانسـور

بــهــتـریــن دســتــرســی مــحــلــی
تـــخــلــیـــه
بــرای کـسـب اطـلاعــات بــیــشــتــر تــمـاس بـگـیـریـد
مــشــاور و هــمــراه شـــما : زرگـــری
پــاســخـگـوی 24 ســاعــتــه