تراس 24
ابوذر (منطقه ۱۵)
ابوذر، مسلم، نبرد، وحدت، اقاجانلو، خاوران، ده‌حقی