تراس 24
استخر
استخر، شهید بهشتی، بابایی، دانشگاه، بهار، شهرک شهید بهشتی