تراس 24
امامزاده قاسم
باهنر، مژده، الفت، تبریزی، مقدسی، مرجان، همایون، بوکان، دربند، قدس، صادقی قمی